Når du vil certificeres som statiker

Dancert tilbyder akkrediteret personcertificering for statikere efter Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 1693).


Statikerordningen hos Dancert

Den statiske myndighedsbehandling i forbindelse med byggeri er privatiseret. Det betyder, at den nu varetages af certificerede statikere. Gennem certificeringsordningen sikres det, at de certificerede statikere har de kvalifikationer og kompetencer, der skal til for at varetage opgaven på betryggende vis. Derudover sker en løbende overvågning gennem årlige stikprøver af statikernes virke.

Dancert er Danmarks førende certificeringsorgan inden for Statikerordningen, og vores ordning er rammesat i samarbejde med fire af landets største rådgivervirksomheder inden for byggeri, som også leverer et stærkt bedømmerkorps hos os. Det sikrer en høj faglig kvalitet i bedømmelserne. Dancert er som ren certificeringsvirksomhed helt uafhængig i forhold til rådgiverbranchen, og det sikres i hver sag, at der ikke er interessekonflikter i forhold til de valgte bedømmere.

I Dancert tager vi ansvar i forhold til certificeringsordningen og arbejder løbende på at forbedre statikerordningen i dialog med branchen og myndighederne. Derudover afholder vi løbende erfamøder for vores certificerede statikere, som giver mulighed for videndeling og støtte til statikernes daglige virke.

Du kan blive certificeret inden for følgende kategorier:

 • KK2: Omfatter byggeri i Konstruktionsklasse 2
 • KK3-4: Omfatter byggeri i alle konstruktionsklasser
 • Tredjepartskontrol: Giver mulighed for at virke som tredjepartskontrollant på byggeri i konstruktionsklasse 4

Er du interesseret i at varetage denne vigtige opgave, vil du skulle igennem denne proces:

Ansøgning

I lovgivningen er der nogle minimumskrav til dine kvalifikationer og kompetencer, som du skal leve op til, hvis du skal certificeres, herunder blandt andet følgende krav (til KK2)

 • Uddannelse i byggetekniske forhold
 • Minimum 3 års erfaring som statiker inden for de sidste 5 år
 • Du skal selv have gennemført den statiske projektering på et projekt inden for den konstruktionsklasse, du søger certificering til, og det må højst være 5 år gammelt ift. ibrugtagning (eller 8 år fra ansøgning om byggetilladelse)

Du kan læse mere om kravene til ansøgere for hhv. KK2, KK3-4 og tredjepartskontrol her. 

Hvis du overholder disse krav, kan du sende en ansøgning. Den skal sendes til info@dancert.dk i dette skema

Derefter vil du blive bedt om en fortrolighedserklæring, et CV og et diplom fra din uddannelsesinstitution.

Bedømmelse af kvalifikationer

I dette trin vil der ske en vurdering af dine kvalifikationer. Derudover vil det blive tjekket, at du har det antal års erfaring, der kræves.

Som certificeret inden for KK2 skal du have en byggeteknisk uddannelse på minimum 180 ETCS-point, hvoraf minimum 60 ETCS-point skal være inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. De tilsvarende krav for KK3/4 er henholdsvis 210 og 90 ECTS-point.

Bedømmelse af kompetencer

Når dine kvalifikationer er blevet godkendt, vil du blive bedt om at indsende et projekt, som du selv har udarbejdet.

Projektet skal være af en karakter, der giver mulighed for at bedømme de kompetencer, det kræves af lovgivningen.

I Dancert har vi udarbejdet en guide til dette

Når vi modtager projektet, vil det blive gennemgået af en af vores bedømmere. Ansøger du om certificering i KK3-4, vil det blive gennemgået af to bedømmere. Bedømmer(ne) vil på baggrund af projektet vurdere, hvorvidt du har de kompetencer, det kræves. Det er i forhold til:

 • Generel statisk forståelse og udførelse af statiske beregninger
 • Normforståelse
 • Udarbejdelse af statisk dokumentation

Mundtlig fremlæggelse (kun ved KK3-4 og som tredjepartskontrollant)

Hvis du ansøger til KK3-4 og projektet bliver vurderet egnet til certificering, vil du blive indkaldt en mundtlig redegørelse, hvor du selv vil skulle gennemgå den statiske dokumentation. Vi er klar over, at nogle ansøgere kan føle sig pressede i en sådan situation, og vi gør en indsats for at etablere en afslappet atmosfære og en god drøftelse af det pågældende projekt. Her har du mulighed for at anvende en PowerPoint-præsentation, som i så fald skal tage udgangspunkt i det materiale, der er indsendt til bedømmelse af projektet.

Der indgår ikke mundtlig fremlæggelse i KK2. Dog kan Dancert vælge at stille spørgsmål eller invitere til et møde, hvis vi er usikre på beslutning om certificering.

I Dancert lægger vi stor vægt på, at det fremgår tydeligt, hvad der ligger til grund for vores bedømmelser.

Derfor udarbejder vi altid en detaljeret bedømmelsesrapport med argumentation for bedømmelsen og angivelse af mulige forbedringspunkter i projekterne. På den måde bliver bedømmelsesrapporten til et aktivt redskab for den certificerede statiker.

Sagsverifikation og beslutning om certificering

Når bedømmelsen er foretaget, gennemføres en sagsverifikation, som har til formål at sikre, at proces og bedømmelse af foregået korrekt og ud fra de rigtige præmisser.

Efter sagsverifikationen sendes bedømmelsesrapporten og evt. certifikat til ansøgeren.

Årlig overvågning

Certificeringsordningen foreskriver, at der skal gennemføres en årlig kontrol af virket som certificeret statiker.

Som certificeret statiker skal du derfor en gang om året indsende en liste over de projekter, du har virket på. Listen udarbejdes i dette skema (udgave fra 09-04-2024).

Når vi har modtaget listen, udvælger vi et projekt, som vi gennemgår med henblik på at sikre, at du opfylder kravene til dit virke. Gennemgangen foregår ved:

 • Et hurtigt gennemsyn af projektet
 • Et antal stikprøver i den dokumentation, der er for virket som certificeret statiker

Hvis der under gennemgangen af projektet opstår tvivl om en certificeret statikers virke eller kompetencer, vil vi stille spørgsmål eller evt. indkalde til et møde.

I de fleste tilfælde ender den årlige overvågning med en godkendelse af virket.

I enkelte tilfælde kommer vi desværre i den situation, at certificeringsgrundlaget ikke er til stede. I dette tilfælde vil certifikatet blive suspenderet eller frataget.

Hvis man som certificeret statiker ikke har afsluttet projekter med sluterklæring i det pågældende år, springes overvågningen over.

Recertificering

Hvert 10. år skal gennemføres en recertificering.

Processen for recertificering er defineret, så den minder om certificeringsprocessen. De mere præcise rammer for recertificering forventes yderligere afklaret, inden de første certifikater udløber.

Overdragelse af certifikat

Er du certificeret statiker hos et andet certificeringsorgan og ønsker at overgå til Dancerts certificeringsordning, kan vi hjælpe med dette.

I så fald skal du sende en mail til info@dancert.dk, hvor du angiver ønsket om at skifte. Mailen skal derudover indeholde:

 • Gældende certifikat
 • De afgørelser, der er truffet af det nuværende certificeringsorgan i den nuværende certificeringsperiode
 • Resultaterne af de årlige bedømmelser af dit virke som certificeret statiker for den nuværende certificeringsperiode

Prisliste (gældende pr. 1. april 2024)

For certificering til konstruktionsklasse 2:

Konstruktionsklasse 2

Certificeringsgebyr inkl. behandling af ansøgning, kvalifikationsbedømmelse, første årsgebyr og verifikation af bedømmelser.

30.000

Certificeringsgebyr ved ansøgning igen efter ikke at være blevet indstillet

15.000

Årsgebyr

7.000

Bedømmelse af projekt

Medgået tid – i størrelsesordenen 50.000 kr.

Årlig overvågning *)

23.000

Recertificering

Afventer afklaring af proces for recertificering

Konstruktionsklasse 3-4 og Tredjepartskontrol

Certificeringsgebyr inkl. behandling af ansøgning, kvalifikationsbedømmelse, første årsgebyr og verifikation af bedømmelser.

45.000

Certificeringsgebyr ved opgradering af eksisterende Dancert-certifikat

15.000

Årsgebyr

7.000

Bedømmelse af projekt inkl. mundtlig fremlæggelse

Medgået tid – i størrelsesordenen 100.000 kr.

Årlig overvågning *)

23.000

Recertificering

Afventer afklaring af proces for recertificering

Øvrige priser

Administrationsgebyr ved skifte af certificeringsorgan **)

5.000

 

Administrationsgebyr for udstedelse af revideret certifikat

1.000

Behandling af anke eller klage

Får klager helt eller delvist medhold, er klagebehandlingen gratis.

Omkostninger til klagebehandling afregnes i medgået tid, hvis klager ikke får medhold.

*) Forudsætter, at det udtrukne projekt er dokumenteret iht. SBI 271 og uploades som anvist af Dancert. Hvis projektdokumentationen ikke er umiddelbart tilgængelig, eller hvis overvågningen giver anledning til yderligere kontrol, afregnes dette i medgået tid.

**) Hvis materialet kræver ekstra granskning, afregnes dette i medgået tid

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

Certificeringsgebyret vil blive faktureret i forbindelse med udsendelse af accept af ansøgning, som Dancert fremsender, når ansøgning modtages.

Det resterende beløb for certificeringsprocessen faktureres efter endt forløb.

Fakturering afhænger ikke af, om der kan udstedes certifikat.

Dancert forbeholder sig ret til at justere priserne.

Klageadgang

Det er muligt at klage over Dancerts afgørelser i forbindelse med certificering. Du finder en  beskrivelse af processen for behandling af klager og anker her

Vi tager klager meget seriøst, og klagen vil altid blive behandlet af en uvildig bedømmer, som ikke tidligere har været involveret i sagen.

Nyttige links:

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 1693)

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Tilmeld nyhedsbrev

×